Informácie o nás

Cieľom združenia je chrániť a presadzovať práva a záujmy členov članov, spolupracovať a poskytovať im pomoc ako aj ich rodinným príslušnikom, zlepšovať kvalitu života členov, najmä ochranou a podporou ich zdravia, prevenciou a staroslivosťou o ich zdravie, skvalitňovať starostlivosť a sociálne služby pre členov, prostredníctvom spoločných aktivít posilniť, zlepšiť a utužiť medziľudské vzťahy medzi členmi, nadviazať kontakt, rozvíjať spoluprácu s inými zariadeniami a občianskymi organizáciami, pomáhať členom v procese integrácie a sebarealizácie v spoločnosti, prekonať sociálnu izoláciu, obnovovať, podporovať a udržiavať fyzickú, psychickú a sociálnu aktivitu členov, realizovať rôzne kultúrno-spoločenské a výchovno vzdelávacie aktivity, získavať a zaškoľovať dobrovoľníkov, ktorí budú nápomocní pri starostlivosti o členov pri aktivitách. Občianske združenie Naše Slovensko pomáha si kladie hlavne za cieľ pracovať a rozvíjať sa v sociálnej činnosti. Ďalšími cieľmi združenia sú podpora kultúrno- spoločenských aktivít v spoločnosti ako aj ochrana kultúrneho dedičstva, podpora zdravého životného štýlu u členov ako aj u ľudí sympatizujúcich s občianskym združením Naše Slovensko pomáha, ochrana životného prostredia, podpora športu a vzdelávania. Všeobecným cieľom občianskeho združenia Naše Slovensko pomáha je podpora akýchkoľvek všeobecno-prospešných aktivít v spoločnosti.